Main Page

From Zero Waste Online
Revision as of 04:15, 14 November 2017 by Pot24drug (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Tiết này chỉ có hai câu. Từ chỗ này đến tiết thứ năm mươi sáu, đoạn Kinh văn này là nói ác của sĩ hoan. Sĩ hoan, dùng lời hiện đại mà nói chính là quan viên chính quyền. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh, không luận là trải qua phương thức đời sống như thế nào, từ nơi nghề nghiệp nào đều không tránh khỏi tạo tác ác nghiệp, đúng như trên "Kinh Địa Tạng" đã nói: "Chúng sanh Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm thảy đều là tội". Lời nói này thật không quá đáng chút nào. Cho dù vào ngày nay, người xuất gia tu hành vẫn không tránh khỏi tạo tác tội nghiệp. Chúng ta đọc được từ trong "Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh", trong bộ Kinh này đã nói (toàn là nói Thời kỳ Mạt Pháp) người xuất gia tạo ra tội nghiệp. Bồ Tát từ bi, đặc biệt vì chúng ta nêu ra mỗi một điều nghiệp báo đều là A Tỳ địa ngục, cho nên ngạn ngữ thường nói: "Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều", đều là nói lời thật. Chúng ta xuất gia, mơ mơ hồ hồ mà xuất gia. Thân phận này rất dễ dàng tạo tác tội nghiệp, hơn nữa nhận lấy quả báo còn nghiêm trọng hơn bất cứ nghề nghiệp nào, cho nên trước tiên phải làm cho rõ ràng. Chưa làm cho rõ ràng, tuy đã xuất gia rồi, gặp được duyên không thù thắng, không thể nào hiểu rõ Phật pháp chính xác, không biết được Phật là gì, đệ tử Phật là gì và rốt cuộc phải tu hành như thế nào mới như pháp. Như pháp là vô lượng công đức, quả báo cũng thù thắng không gì bằng. Thế nhưng, nếu tu không như lý, không như pháp thì đắc tội rất nặng. Người xuất gia tu hành mà còn như vậy, huống hồ là người thế gian, huống hồ từ nơi vô số nghề nghiệp thế gian.(Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)

Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi, Thôn Di Đà lúc nào thì mới có thể xây xong? Ở ngay trong tưởng tượng của tôi, cư sĩ Lý làm việc tốc độ rất nhanh, chúng ta không cách gì tưởng tượng. Tôi thấy phải là hai năm nữa, nhiều nhất là ba năm nữa ông cũng sẽ làm xong. Năng lực của ông rất mạnh, tốc độ rất nhanh. Từ lúc niệm Phật đường khai trương đến nay, ông ngày đêm đều nghĩ đến Thôn Di Đà. Ngoài Thôn Di Đà ra, ông nói một vọng niệm khác cũng không có. Kiền thành chuyên chú tất được chư Phật Bồ Tát gia trì, cho nên cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)

Xem thêm cửa hàng pháp khí phật giáo để biết thêm chi tiết